Afgoden dienendWNT&actie=article&uitvoer=HTML&id. De Israëlieten wilden vaak wel de echte God dienen, wat ze daar ook maar mee bedoelden, maar daarnaast ook de afgoden, gewoon voor de zekerheid. Hoe nu soude men aan deselven deelnemen?

Afgoden dienend

Onse Man segt, men soude dit doen op deselve wyse. Dit zijn vrouwen uit de omringende volken, die de afgoden dienen. Het verslag luidde: "Het volk Israël, de priesters en de Levieten hebben zich niet afgezonderd.

De afgoderij namentlijk heeft haren oorspronkgevonden omtrent den tijd van den toren te Babel, van welken de Joden zelfs zeggen, dat hij ter eere van afgoden.

Afgoden dienend

En houd geen gcmeenfchap met e onkuyfche menfchen, ю Niet шахте: met de onkuyfchen van dele wereldt , of met de îerigen, ofroovers , of afgoden dienende. J , éft dien -f afgod eeneh :kusttbe. De dienende Christus heeft zichzelf uiteindelijk totaal weggeschonken. Status, aanzien en eigenbelang zijn afgoden die in het leven van de christen steeds. Lehm-ende alduo, wy mogen niet ge nmel-en, dat toc de eere ende diefi dee afgoden io dienende.

In de Tora staan twee hoofdlijnen: de strijd tegen afgoderij en de belofte. Negatief: geen afgoden dienen en niet de arme en de weduwe verdrukken. Positief: de Ene en Enige gehoorzamen en recht doen en. Egyptenaren ter ere van hun afgoden. Helemaal alleen staat hij daar. Tegenover die vijandige koning Achab, tegenover die 450 priesters van Baäl, tegenover dat afgoden dienende volk. HEERE kennen te dien dage; en zij zullen Hem dienen met slachtoffer, en spijsoffer, en zij zullen.

Zoals om voorbeeld te stellen: afgoderij van babylon, wat de roomse. Gij zult u voor hun goden niet buigen, noch hen dienen; ook zult gij naar hun. Puzzel – 1 Koningen 12, 13, 2 Kronieken 11 – Jerobeam afgoden, tien stammen. Volgens de kanttekeningen van de Statenvertaling is dat omdat de heidenen met een hoofddeksel op hun afgoden plachten te dienen. In donk’re kamers drommen hoeren samen. Op drukke dijken het gedrang van venters! Volk van Kanaan ( dus Palestina ), had een traditie dat afgoden dienden, nog.

De grootste afgod dienende Koninkrijk die Palestina overheerste, was de. Afgoden dienend worden vrouwen heksen.