Exclusieve bevoegdheidExclusieve en gedeelde externe bevoegdheden van de EU. Als de Europese Unie exclusief bevoegd is om een. In aanvulling op de situatie onder het EG-Verdrag, bestrijkt de opsomming van de exclusieve bevoegdheden onder het Grondwettelijk Verdrag de gehele.

Exclusieve bevoegdheid

Op deze terreinen hebben de lidstaten hun bevoegdheden volledig overgeheveld naar het Europese niveau. Enkel de Unie mag op deze gebieden wetgeving aannemen en internationale akkoorden sluiten. Chiever zoekt ervaren merkengemachtigde.

Meer Engelse vertalingen van: bevoegdheid, exclusieve.

Exclusieve bevoegdheid

De Unie is exclusief bevoegd op de volgende gebieden: a) de douane-unie;. Een gemeenteraad heeft geen exclusieve bevoegdheid om planologisch beleid te voeren. Deze bevoegdheid betreft een exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van koophandel. Opdat de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van. In een vonnis van 4 mei 2005 van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem is aan de orde of gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld door het.

Om te beoordelen of deze visie in de praktijk ondersteuning kan vinden bij de politiek, bestuur, andere betrokkenen en de achterban heeft DB. Heeft de Europese Unie de exclusieve bevoegdheid tot het sluiten van het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot. Overigens moet worden bedacht dat als de forumkeuze geen exclusieve bevoegdheid verleent aan de buitenlandse rechter de Nederlandse rechter. Wetsvoorstel voorts een voorstel tot uitbreiding van de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank.

Exclusieve bevoegdheid

Traductions en contexte de "exclusieve bevoegdheid van de nationale" en néerlandais-français avec Reverso Context : De keuze daarvan behoort tot de. Vertalingen in context van "exclusieve bevoegdheid" in Nederlands-Frans van Reverso Context: onder de exclusieve bevoegdheid, de exclusieve bevoegdheid. Tenzij specifiek anders overeengekomen, valt dit contract onder het Engelse recht en onder de niet-exclusieve bevoegdheid van de Engelse rechtbanken. Artikel 22(4) EEX-Verordening bepaalt dat – ongeacht de.

Algemene bevoegdheid tot handhaving openbare orde. Het CAK heeft in zijn cassatieberoep onder meer naar voren gebracht dat het oordeel van het hof over de exclusieve bevoegdheid van de. Nee, formeel is de Europese Unie niet bevoegd regelgeving te ontwikkelen op het. Eigenaar van software heeft exclusieve recht om software te gebruiken en reproduceren. De eigenaar kan licenties op de software verlenen. Indien er geen exclusieve bevoegdheid van een rechtbank is voorzien kan het bedrag van de vordering de volstrekte bevoegdheid bepalen.